Kto może wykonać ekspertyzę budowlaną?

Ekspertyza budowlana jest formalną oceną stanu technicznego budynku, opracowywaną na podstawie badań, przeprowadzonych pomiarów oraz wyliczeń wytrzymałości dla poszczególnych elementów konstrukcji budynku. W ramach ekspertyzy budowlanej sprawdza się m.in. wytrzymałość i trwałość fundamentów, ścian, stropów, elewacji i dachu, upewniając się że spełniają one obowiązujące normy budowlane. Sam zakres ekspertyzy budowlanej będzie zależał od potrzeb osoby, która ją zleca. Kto może wykonać ekspertyzę budowlaną i w jakich przypadkach jest ona konieczna?

Podstawowe elementy ekspertyzy budowlanej

Ekspertyzy budowlane dotyczą najczęściej stanu technicznego konstrukcji budynków, zarówno tych już istniejących i funkcjonujących, jak i dopiero powstających. W ekspertyzie powinny zostać ujęte cele, dla których prowadzona jest ekspertyza, opis badanych elementów i rozwiązań konstrukcyjnych wraz z wymiarami i materiałami, z jakich zostały wykonane, opis sposobu osadzenia fundamentów i innych elementów konstrukcji budynku, dokumentację rysunkową i fotograficzną badanych elementów, a także obliczenia dopuszczalnych obciążeń elementów konstrukcyjnych i szczegółowe wnioski z przeprowadzonych oględzin. Rzeczoznawca budowlany, który przeprowadza ekspertyzę budowlaną zawiera w swojej opinii technicznej budynku ocenę jego stanu i przydatności do dalszego użytkowania, ocenę stanu instalacji, opis znalezionych uszkodzeń i ocenę przyczyn ich powstawania, a do wiadomości inwestora lub właściciela obiektu także zalecenia dotyczące niezbędnych napraw i sposobu ich wykonania.

Szeroki zakres informacji, jakie są ujęte w ekspertyzie budowlanej pozwala w jasny sposób określić stan techniczny obiektu budowlanego i zalecić jego naprawy lub modernizację, a w razie planów rozbudowy, dopuścić do ich realizacji. Należy zaznaczyć, że ekspertyza budowlana może obejmować wydanie tzw. opinii technicznej lub ekspertyzy technicznej, przy czym ta pierwsza jest oceną w oparciu o oględziny i dostępną dokumentację projektową, a dopiero ekspertyza techniczna budynku zawiera faktyczną ocenę stanu budynku poprzez badania i wyliczenia wytrzymałości poszczególnych elementów.

Kiedy należy wykonać ekspertyzę budowlaną?

Zlecenie wykonania ekspertyzy budowlanej może pojawić się na różnych etapach wznoszenia budynków jak i w trakcie ich działania i użytkowania, m.in. z polecenia inspektora nadzoru budowlanego. Podczas ekspertyzy budowlanej analizowane są pęknięcia ścian, fundamentów i innych elementów konstrukcyjnych, plany dotyczące dostosowania lub przebudowy budynku, a także usterki i awarie konstrukcyjne. W związku z powyższym osoba postronna, np. właściciel posesji sąsiadującej może zgłosić do inspektora nadzoru budowlanego zauważone nieprawidłowości na placu budowy lub w działającym już budynku, a ten zlecić inwestorowi lub właścicielowi przeprowadzenie ekspertyzy budowlanej i wprowadzenie zalecanych przez nią poprawek.

Jeśli ekspertyza budowlana odbywa się na czynnym jeszcze placu budowy, jej zakres często sprowadza się do sprawdzenia i weryfikacji, czy wszystkie prace budowlane są prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną.

Ekspertyzę budowlaną może zlecić także osoba, która zainteresowana jest kupnem domu lub nieruchomości i chce upewnić się o ich stanie technicznym. O jej przeprowadzenie występują również sami inwestorzy i właściciele budynków dostrzegający pojawiające się usterki i wady konstrukcyjne.

Kto wykonuje ekspertyzę budowlaną?

Aby ekspertyza budowlana była dokumentem ważnym i wiążącym, jej wykonanie należy zlecić rzeczoznawcy budowlanemu posiadającemu uprawnienia do wykonywania tego typu badań. Rzeczoznawca powinien okazać się niezbędną praktyką zawodową oraz uprawnieniami budowlanymi, dzięki którym będzie w stanie wykonać niezbędne pomiary oraz wyciągnąć na ich podstawie konkretne, właściwe wnioski.

Co do zasady, rzeczoznawca budowlany przeprowadzający ekspertyzę budowlaną na zlecenie inspektora nadzoru budowlanego, osoby prywatnej zainteresowanej nieruchomością lub samego właściciela/inwestora powinien być osobą sumienną, dokładną, uprawnioną i przeszkoloną do wykonywania niezbędnych pomiarów gwarantujących rzetelną i wiarygodną analizę techniczną stanu budynku. Należy pamiętać, że okresowe badania stanu technicznego budynku są wymagane przez polskie prawo – jeśli mamy wątpliwości co do stabilności i zgodności technicznej budynku z obowiązującym Prawem budowlanym, warto wykonać ekspertyzę budowlaną i wdrożyć zalecane przez nią zmiany zanim budynek zacznie stanowić realne zagrożenie dla ludzi oraz innych obiektów budowlanych.

Bureau_Veritas-logo

Szukasz specjalistów od wydawania opinii technicznej budynku i tworzenia ekspertyz budowlanych? Skontaktuj się z przedstawicielami Bureau Veritas, którzy z pewnością podejmą się tego zadania.

 

BUREAU VERITAS POLSKA SP. Z O.O.

tel: +48 22 549 04 00
e-mail: biuro@pl.bureauveritas.com
adres: ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa

Przejdź do innego artykułu