Od czego zależy częstotliwość przeglądu technicznego budynku?

Obowiązkowa kontrola techniczna budynku jest obowiązkiem jego właściciela lub zarządcy, wynikającym z przepisów prawa budowlanego. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku w rozdziale 6 szczegółowo przedstawia zasady przeprowadzania kontroli oraz ich terminy. Obowiązkiem kontrolera jest również jej dokumentowanie kontroli wydanie zaleceń do przeprowadzenia koniecznych remontów lub napraw.

Po co wykonuje się przeglądy techniczne budynków?

Celem przeglądu technicznego budynku jest stwierdzenie, czy budynek spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa, jakie stawia się nieruchomości przeznaczonej do zamieszkania oraz ocena jego stanu technicznego, sprawności instalacji elektrycznej i chroniącej od piorunów, a także estetyki obiektu i jego otoczenia. Kontroler w trakcie przeglądu sprawdza, czy zostały wykonane zalecenia z poprzedniej kontroli okresowej. Jeśli stwierdzi, że właściciel zlekceważył je, to jego obowiązkiem jest nałożenie na niego stosownej kary. Zalecenia mogą dotyczyć konkretnych napraw, a nawet większych remontów.

Czy przeglądy są obowiązkowe?

Obowiązek dokonywania przeglądów technicznych budynków reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku w zakresie Prawa budowlanego. O warunkach technicznych użytkowania budynków mieszkalnych mówi Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku, natomiast warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku.

Jak często wykonuje się kontrole techniczne budynków?

Kontroli technicznych należy dokonywać raz na pół roku w budynkach o powierzchni ponad 2000 metrów kwadratowych lub w obiektach, których powierzchnia dachu przekracza 1000 metrów kwadratowych.Przeprowadza się również przeglądy roczne i pięcioletnie oraz doraźne w przypadku wystąpienia czynników związanych z działaniem sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wiatry, opady, wstrząsy sejsmiczne, osuwiska ziemi, pożary, powodzie, które mogły spowodować uszkodzenie budynku, zagrażające życiu i zdrowiu jego mieszkańców. Odbywają się one również w celu sprawdzenia, czy zalecenia po poprzedniej kontroli Urzędu Nadzoru Budowlanego lub Najwyższej Izby Kontroli zostały zrealizowane.

okresowe przeglądy budowalne

Czy nie wykonanie przeglądu jest karalne?

Właściciel budynku, który nie przeprowadza okresowych, wymaganych prawem kontroli popełnia wykroczenie, karane grzywną w postaci mandatu do 5 tysięcy złotych nakładanego przez nadzór budowlany, podlega również karze ograniczenia wolności lub jej pozbawienia na okres jednego roku. W przypadku jeśli właściciel budynku nie dokonał obowiązkowych napraw lub remontów i spowodował w ten sposób zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców oraz środowiska podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. Jeśli natomiast uniemożliwia swoim działaniem przeprowadzenie kontroli, to również podlega karze grzywny. W przypadku zaistnienia katastrofy budowlanej: pożaru, wybuchu gazu, która wynikała z zaniedbań właściciela i spowodowała śmierć mieszkańców, wtedy odpowiada on za nieumyślne spowodowanie śmierci i zniszczenie mienia, a firma ubezpieczeniowa ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania za poniesione szkody.Lekceważenie lub utrudnianie przeprowadzenia przeglądu technicznego budynku jest zachowaniem nieodpowiedzialnym i bezcelowym, gdyż po zapłaceniu nałożonych kar i tak trzeba poddać się wymaganym prawem kontrolom.

Jakie osoby uprawnione są do przeprowadzania kontroli technicznej budynku?

Ustawa określa, kto może dokonywać przeglądu technicznego budynku. Według niej może ją przeprowadzać wyłącznie osoba, która posiada uprawnienia budowlane. Kontroli kominów dokonuje tylko i wyłącznie kominiarz posiadający tytuł mistrza. Natomiast przegląd instalacji gazowej, niezwykle ważnej dla bezpieczeństwa mieszkańców obiektu, przeprowadza osoba posiadająca świadectwo kwalifikacji w zakresie kontrolno-pomiarowym. Może jej dokonywać także nadzór budowlany.

Przegląd techniczny budynku powinen być przeprowadzony w terminie i zgodnie z ustawą, ponieważ od tego zależy zdrowie i życie mieszkańców.

Przejdź do innego artykułu