Wymagania normy ISO 9001 względem kierownictwa organizacji

ISO 9001 stanowi podstawę do wdrożenia i certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością w organizacji. Norma ta jest najbardziej znanym i powszechnie stosowanym standardem poprawy jakości. Na jej wdrożenie decydują się organizacje dążące do ciągłego doskonalenia i pozyskania lojalności klientów, które chcą równocześnie zwiększyć wydajność i obniżyć koszty prowadzonej działalności. Zawarte w normie ISO 9001 wymagania dotyczą wyłącznie systemu zarządzania i nie odnoszą się do wyrobów organizacji. 

Zadania stawiane kierownictwu organizacji przez normę ISO 9001

Norma ISO 9001 stawia kierownictwu organizacji określone zadania. Przede wszystkim powierza mu odpowiedzialność za wyznaczanie celów, strategii i kierunku rozwoju firmy. Zgodnie z tą normą zadaniem kierownictwa jest również motywowanie pracowników niższego szczebla i angażowanie ich w proces budowania pozytywnego wizerunku organizacji. ISO 9001 wymaga także od kadry kierowniczej systemowego podejścia do zarządzania organizacją i procesowego podejścia do jej działalności, koncentracji na potrzebach klienta, zbudowania korzystnej relacji z dostawcami, a także wyciągania wniosków w oparciu o dostępne przesłanki i ciągłego doskonalenia.

Systemowe podejście do zarządzania organizacją 

Kierownictwo organizacji powinno cechować systemowe podejście do jej zarządzania. Oznacza to, że osoby z managementu muszą posiadać umiejętność dostrzegania systemu w powiązanych ze sobą procesach i rozumieć sposób jego działania. 

Procesowe podejście do działalności organizacji

Norma ISO 9001 wymaga od kierownictwa traktowania działalności organizacji jako systemu połączonych i oddziałujących na siebie procesów. Dostrzeżenie między nimi powiązań umożliwia bardziej efektywne zarządzanie firmą. 

Koncentracja na potrzebach klienta

Obowiązkiem kadry kierowniczej jest skupienie się na aktualnych potrzebach klienta i antycypowanie jego przyszłych pragnień. Oznacza to konieczność podejmowania działań mających na celu wychodzenie naprzeciw zapotrzebowaniom konsumentów.

Budowanie korzystnej relacji z dostawcami

Zadaniem kierownictwa organizacji jest budowanie relacji z dostawcami w taki sposób, by przynosiły one obopólne korzyści. Ułatwia to osiągnięcie silnej pozycji na rynku i efektywne zarządzanie kapitałem. Poprawne stosunki z dostawcami zmniejszają także czas reakcji w wypadku zmiany potrzeb klientów lub ogólnej sytuacji gospodarczej. 

Wyciąganie wniosków w oparciu o dostępne przesłanki

Norma ISO 9001 wymaga od kadry kierowniczej organizacji skrupulatnego gromadzenia i rzetelnej analizy wszystkich pozyskanych danych celem wyciągnięcia logicznych wniosków. Umożliwia to oparcie procesu decyzyjnego wyłącznie na sprawdzonych informacjach. 

Ciągłe doskonalenie 

Zadaniem kierownictwa jest także ciągłe doskonalenie organizacji i systematyczne podejmowanie działań, które służą zwiększeniu zadowolenia wszystkich stron biorących udział w wymianie towarów i usług. Do narzędzi, z jakich należy korzystać w jego realizacji, są przede wszystkim audyt wewnętrzny oraz wdrożenie stosownych działań zapobiegawczych i korygujących. 

Dlaczego kierownictwo organizacji powinno spełnić wymagania ISO 9001? 

Spełnienie wymagań ISO 9001 przez organizację służy jej rozwojowi i poprawie wydajności prowadzonych działań. Wpływa na przebieg i efektywność procesów wewnętrznych, co pomaga lepiej kontrolować koszty działalności i ułatwia redukowanie strat. Wdrożenie normy ISO 9001 zwiększa także szanse organizacji w procedurach przetargowych. Pozwala ponadto wyjść naprzeciw potrzebom klientów i daje możliwość zaprezentowania oferowanych produktów oraz usług na najwyższym poziomie. 

szkolenie

Jakie działania należy podjąć, by stawić czoła wymaganiom ISO 9001? 

Wdrożenie normy ISO 9001 jest możliwe w każdej organizacji. Jej wytyczne dają się bowiem dostosować zarówno do wielkości jednostki, jak i specyfiki prowadzonej przez nią działalności. By stawić czoła wymaganiom ISO 9001, konieczne jest wykonanie przeglądu organizacji, który pozwoli określić stopień zgodności prowadzonych działań z normą i wskaże konieczne do uzupełnienia braki. Niezbędne jest również opracowanie dokumentacji systemu, a więc procedur, instrukcji i formularzy. Do wdrożenia normy ISO 9001 konieczne jest ponadto zapoznanie kadry pracowniczej z systemem zarządzania jakością i wskazanie koniecznych do wykonania zadań. 

Szkolenia z normy ISO 9001 dla pracowników organizuje renomowany ośrodek Bureau Veritas. Ich uczestnicy zdobywają wiedzę niezbędną do poprawnego wdrożenia i utrzymania Systemu Zarządzania Jakością w organizacji. Uczą się również oceny sprawności jego funkcjonowania i wczesnego wykrywania zagrożeń oraz potencjalnych sytuacji kryzysowych mogących utrudnić osiąganie przez organizację postawionych celów. 

Przejdź do innego artykułu