Jesteś przedsiębiorcą? Zobacz jakich ubezpieczeń może potrzebować twoja firma

Ubezpieczenie jest umową zawieraną przez zakład ubezpieczeń z klientem. Nakłada ona na ubezpieczyciela obowiązek wypłacenia świadczenia w określonej kwocie na wypadek powstania zdarzenia, choroby, wydarzenia losowego itp.Środki pieniężne przekazywane na rzecz osoby ubezpieczonej pochodzą z funduszu jakie tworzą składki wpłacane przez nią lub też są wypłacane w formie odszkodowań.

Ubezpieczenia dla firm

Każdy właściciel firmy wie, że codzienna działalność przynosi pewnego rodzaju ryzyko związane z nieprzewidzianymi i przykrymi konsekwencjami. Tak więc aby ich uniknąć i zapewnić swojemu przedsiębiorstwu płynne i bezpieczne funkcjonowanie warto posiadać ubezpieczenie.

Ubezpieczanie pracowników w firmach małych czy też w większych przedsiębiorstwach jest obowiązkiem pracodawcy. Po pierwsze zapewnia tym osobom opiekę medyczną, odszkodowanie w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu lub kalectwa i jest pewnego rodzaju zabezpieczeniem dla pracodawcy.

Również samo przedsiębiorstwo powinno zabezpieczać swój majątek w postaci polisy nieruchomości: budynków czy też gruntów, ubezpieczenia samochodów i innych maszyn oraz urządzeń. Obecnie prężnie rozwijają się firmy kurierskie i spedycyjne zajmujące się przewozem różnego rodzaju ładunków, tak w kraju jak i zagranicą, tak więc ważne są dla nich także ubezpieczenia transportowe.

Przed zawarciem umowy z ubezpieczycielem, każdy klient; indywidualny czy też podmiot gospodarczy powinien zapoznać się z regulaminem, gdzie znajdzie informacje na temat przedmiotu ubezpieczenia oraz za jakiego rodzaju wypadki odpowiedzialność ponosi ubezpieczyciel. Jest to rzecz istotna, ponieważ są sytuacje przewidziane właśnie w regulaminie, za które zakład ubezpieczeń nie wypłaci odszkodowania.

W poszukiwaniu najkorzystniejszej oferty ubezpieczeniowej warto zwrócić się o pomoc do doradcy.

W tym względzie bierze się pod uwagę potrzeby konkretnego przedsiębiorcy tak aby propozycję zabezpieczenia majątku i zatrudnionych pracowników były dostosowane do potrzeb i wymagań tak małego jak i dużego, czy średniego przedsiębiorstwa.

Aby uzyskać fachową poradę nie trzeba wychodzić z domu wiele firm ubezpieczeniowych jak i niezależnych portali zajmujących się tematyką ubezpieczeń, zamieszcza na swoich stronach internetowych formularze. Należy je tylko wypełnić a doradca skontaktuje się z konkretną firmą lub osobą upoważnioną. Najlepiej jest porównać oferty kilku Towarzystw Ubezpieczeniowych tak aby mieć świadomość najkorzystniejszego wyboru.

Dla średnich firm

Obecnie większość przedsiębiorców stara się ubezpieczać swój majątek, budynki, samochody, cenne urządzenia i maszyny. Jest to ważne zabezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń typu pożar, powódź. Czasami jednak właściciele małych czy średnich firm zapominają o tym jak jest to ważna rzecz i że brak odpowiedniego ubezpieczenia może przyczynić się nawet do bankructwa. Jest ono przede wszystkim gwarancją, że w razie wystąpienia jakiejkolwiek szkody, firma nie straci płynności finansowej a środki wypłacone przez ubezpieczyciela zrekompensują poniesione straty.

ubezpieczenie-mieszkania

Każde przedsiębiorstwo wybierając rodzaj ubezpieczenia i towarzystwo z jakim zawrze umowę musi zwracać uwagę na pewne istotne czynniki. Chodzi tutaj o specyfikację prowadzonej działalności, rodzaj ubezpieczenia np.: od kradzieży, wydarzeń nieprzewidzianych, odpowiedzialności cywilnej, polisy na nieruchomość, w razie pożaru itd.

Firmy małe i średnie oczywiście zależnie od rodzaju prowadzonej działalności mają bezwzględny obowiązek ubezpieczania swoich pracowników, co uchroni tak pracodawcę jak i osobę ubezpieczona przed skutkami wypadków, które mogą mieć miejsce podczas wykonywanej pracy.

Następną sprawą niezwykle ważną jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Jest ono zapewnieniem ochrony dotyczącej odpowiedzialności cywilnej za powstanie szkód dotyczących osób trzeci, a które są związane z prowadzeniem działalności oraz odnoszą się do posiadanego majątku firmy. Zwykle umowa w takim przypadku zawierana jest na 12 miesięcy o ile nie postanowiono inaczej i może zostać rozszerzona o dodatkowe klauzule dotyczące między innymi; odpowiedzialności cywilnej za produkt, najemcy nieruchomości, zarządcy drogi itp., wybór uzależniony jest od potrzeb firmy i zakresu jej działania.

W następnej kolejności średnie firmy powinny zwrócić uwagę na ubezpieczenia transportowe, podróżne dla pracowników wykonujących pracę podczas pobytu za granicą lub na terenie kraju podczas wyjazdu służbowego, ubezpieczenia techniczne kierowane do firm budowlano- montażowych, ubezpieczenia komunikacyjne, obejmujące pojazdy służbowe oraz ubezpieczenia mienia i programy dedykowane.

Te ostatnie są ubezpieczeniami skierowanymi do wspólnot mieszkaniowych na wypadek zdarzeń losowych, włamania, rozboju, dewastacji, odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialności za ewentualne szkody dokonane przez podwykonawców oraz ubezpieczenia szyb i elementów szklanych od stłuczenia.

Ubezpieczenia dla małych podmiotów

Wielkość podmiotu gospodarczego najczęściej określana jest poprzez zakres, rodzaj i roczny przychód z prowadzonej działalności oraz wartość majątku trwałego. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe określają pewne przedziały finansowe, w których mieści się dana firma i w ten sposób zostaje zakwalifikowana jako mały podmiot lub też nie i wtedy powinna zatroszczyć się o ubezpieczenia dedykowane dużym przedsiębiorstwom.

Chodzi tutaj przede wszystkim o wysokość składki odprowadzanej na konkretne ubezpieczenia; większa firma ponosi większe straty dlatego jej zabezpieczenie musi opiewać na większą kwotę. W małej firmie mamy do czynienia z ubezpieczeniami finansowymi, rzeczowymi jak i cywilnymi oraz osobowymi.

Ubezpieczenia rzeczowe stają się ochroną zasobów majątkowych na początku rozwoju przedsiębiorstwa jaki na każdym etapie jego działalności. Ponadto stają się one zabezpieczeniem realizowanych przedsięwzięć w fazie rozwoju. Dają możliwość małej firmie przywrócenia stanu majątku uszkodzonego lub też utraconego w wyniku zdarzenia przewidzianego w umowie. W razie takich szkód ubezpieczyciel wypłaca odpowiednią kwotę odszkodowania przeznaczaną na odbudowę majątku. Rzeczowe ubezpieczenia przewidują takie zdarzenia losowe, pożar, ochronę mienia w postaci środków trwałych, obrotowych, i nakładów adaptacyjnych.

Z kolei ubezpieczenia finansowe to ochrona zasobów finansowych dla małych firm, które osiągnęły znaczny wzrost. Stają się one zabezpieczeniem w sytuacji kiedy przedsiębiorstwom z pewnych powodów nie osiąga zysków z prowadzonej działalności. Zakład ubezpieczeń w takiej sytuacji pokrywa straty majątkowe.

Co do ubezpieczeń cywilnych i osobowych rozróżnia się ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i dla ochrony pracowników. Ponadto małe firmy w zależności od profilu wykonywanej działalności mogą zainwestować w ubezpieczenia komunikacyjne obejmujące swym zakresem OC pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie opon, szyb, AUTO CASCO, czy ASISTANCE gwarantujące kontynuację podroży w razie wypadku, awarii, czy kradzieży samochodu.

Natomiast ubezpieczenia transportu dedykowane są głównie dla firm przewozowych oraz kurierskich i w ich zakres wchodzą ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego, ubezpieczenie mienia w transporcie międzynarodowym oraz ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym. Nie ulega wątpliwości, że są one przydatne w razie powstanie jakiejkolwiek ze szkód.

Przejdź do innego artykułu