ISO 14001 – jakie zmiany są koniecznie aby sprostać tej normie?

Norma ISO 14001: system zarządzania środowiskowego jest dziś jednym z ważniejszych aspektów zarządzania firmą i wpływem, jaki jej działalność wywiera na otaczający nas świat. Nacisk na konieczność zmian w kontekście bezpieczeństwa i ochrony środowiska jest tematem publicznego dyskursu od wielu lat i dziś, bardziej niż kiedykolwiek, firmy zaczynają podejmować walkę w imię lepszej i bezpieczniejszej Ziemi.

Norma ISO 14001 przeszła w 2015 roku kolejną nowelizację, która jeszcze bardziej doprecyzowała wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego – poinformowało DNV GL. W roku 2018 upływa termin dostosowywania się do jej wytycznych i pozyskiwania certyfikacji ISO 14001:2015. Na jakie elementy normy należy zwrócić uwagę planując jej wdrożenie i dlaczego warto poddać się procesowi certyfikacji?

Założenia ISO 14001

ISO 14001 jest w chwili obecnej najbardziej rozpoznawalną i stosowaną na całym świecie normą podsumowującą i opisującą najlepsze praktyki dotyczące systemów zarządzania środowiskowego. Przyjęty ogólny charakter normy ma na celu umożliwienie jej stosowania niezależnie od branży i charakteru organizacji. Podstawą wytycznych sformułowanych na potrzeby normy ISO 14001 jest ciągłe doskonalenie działań w kierunku poprawy bezpieczeństwa produktów dla środowiska przy jednoczesnym spełnianiu wymogów i regulacji prawnych.

Norma ISO 14001 wymaga od organizacji identyfikacji wpływu jej działań na środowisko oraz podjęciu określonych kroków w celu zmiany i poprawy zarządzania środowiskowego. Stworzenie jasnych i precyzyjnych celów stanowi podstawę pro-aktywnej postawy wobec wpływu działań organizacji na środowisko i stanowi o prawdziwej wartości rynkowej firmy. Poprzez certyfikację systemu zarządzania środowiskowego firmy i przedsiębiorstwa na całym świecie wykazują chęć wykraczania poza zgodności z prawnymi regulacjami i osiągania coraz lepszych rezultatów poprzez ciągłe doskonalenie i szkolenie się z zakresu bezpieczeństwa środowiska.

Podobnie jak w przypadku wszystkich norm opracowywanych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, certyfikacja ISO 14001 jest jednym z podstawowych sposobów na dowodzenie zgodności systemu zarządzania środowiskowego firmy z normami przyjętymi za standard na arenie międzynarodowej i znakiem świadomego i zrównoważonego systemowego działania na rzecz poprawy stanu środowiska.

Elementy normy ISO 14001

Stworzenie jasnych wytycznych dotyczących zarządzania środowiskowego w sposób tak ogólnikowy, by norma mogła być stosowana w przekroju wielu branż i gałęzi przemysłu wymagało przyjrzenia się wielu aspektom środowiska i zarządzania środowiskowego. Z tego też powodu pod uwagę wzięte zostały kwestie, które mogą zostać z powodzeniem zaadaptowane do każdej branży i wprowadzone do obecnego systemu zarządzania jako element uzupełniający. Norma ISO 14001 jest kompatybilna ze strukturą i wymaganiami innych standardów z tej samej rodziny i tym samym stanowi jedynie poszerzenie ich zakresu o aspekt środowiskowy.

Do podstawowych elementów normy ISO 14001 należą:
• Standardy polityki środowiskowej,
• Planowanie wprowadzania nowego systemu zarządzania środowiskowego,
• Wdrażanie i monitorowanie systemu,
• Podejmowanie działań sprawdzających i korygujących,
• Przeglądanie zarządzania w celu ciągłego doskonalenia procesów.

Certyfikacja ISO 14001:2015 – dlaczego warto?

Aktywne dążenie do zmniejszenia negatywnego wpływu działań firmy na środowisko jest jednym z aspektów docenianych dziś przez wszystkich klientów i konsumentów, co w rezultacie oznacza, iż certyfikacja ISO 14001 to przede wszystkim droga do polepszenia i ustabilizowania pozytywnego wizerunku firmy na arenie międzynarodowej.

Przedsiębiorstwa i instytucje, które decydują się na wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z ISO 14001 najczęściej kierują się chęcią uzyskania pewności co do prawidłowości swojego postępowania zarówno z prawnymi regulacjami, jak i ustaloną przez siebie polityką środowiskową. W ten sposób możliwe jest dziś zyskanie przewagi konkurencyjnej oraz stworzenie godnego naśladowania wzorca dla wszystkich zainteresowanych bezpieczeństwem środowiska.

Certyfikacja Systemu Zarządzania Środowiskowego

Uzyskanie certyfikatu ISO 14001 nie jest zadaniem trudnym, jeśli firma świadomie dąży do zmniejszenia wpływu jej działań na środowisko. Wdrożenie jej zasad powinno być procesem sprawnym, uzupełniającym i poprawiającym dotychczasowe procesy, a jednocześnie nie zmieniającym całkowicie filozofii i podejścia firmy do zarządzania środowiskowego. Uzyskanie certyfikatu ISO 14001 wiąże się z koniecznością uzyskania pozytywnego wyniku po audycie zewnętrznym sprawdzającym dokumentację z procesu wdrażania normy ISO 14001 oraz faktyczną zgodność działań i procesów firmy z wymaganiami normy.

Przejdź do innego artykułu

Add Comment