Dlaczego wykonujemy dokumentację geologiczno-inżynierską?

Analizując zapisy prawa budowlanego i prawa geologicznego nie trudno zauważyć, że wyznaczenie granicy pomiędzy koniecznością wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, a dokumentacji badań podłoża gruntowego jest niezwykle trudne i dość niejasne. W praktyce bowiem obie te dokumentacje zawierają podobne elementy i opierają się na podobnym rodzaju badań. Jedyną różnicą jest tu poziom skomplikowania warunków gruntowych wykrytych podczas badania gruntu. Dokumentacja geologiczno-inżynierska wymaga znacznie dokładniejszych badań i precyzyjniejszej analizy. Czym jest, po co się ją wykonuje i czym charakteryzuje się dokumentacja geologiczno-inżynierska?

Czym jest dokumentacja geologiczno-inżynierska?

Dokumentacja geologiczno-inżynierska to na dzień dzisiejszy jedna z najbardziej zaawansowanych form dokumentowania warunków gruntowo-wodnych w podłożu dowolnych obiektów budowlanych. Podobnie jak dokumentacja badań podłoża gruntowego, dokumentacja geologiczno-inżynierska może być wymagana przez przepisy prawa bez względu na skalę inwestycji – wymaganie to jest przy tym zwykle zależne od przyjętej kategorii geotechnicznej powstającego budynku.

Konieczność tworzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej jak i konkretne wytyczne odnośnie jej formatu zostały określone między innymi przez Prawo geologiczne i górnicze, Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji hydrologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, a także przez Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

Ci, którzy są zaznajomieni z wymaganiami sporządzania dokumentacji badań podłoża gruntowego nie znajdą w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej zbyt wielu nowości. Obie z nich powinny bowiem określać odnośnie danego podłoża zmienność jego budowy geologicznej, w tym geometrii warstw podłoża, rodzaju gruntów, ich nazw normowych, właściwości fizycznych, oraz parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych i poziom wód gruntowych.

Niezbędnym elementem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej jest więc opracowanie dokładnego modelu budowy geologicznej danego obszaru, który z kolei posłuży jako podstawa przyjęcia modeli obliczeniowych podłoża oraz posłuży do zaawansowanego projektowania branżowego. Ponadto, dokumentacja musi zawierać wiele szczegółowych sprawozdań z towarzyszących jej badań polowych i laboratoryjnych wraz z załączonym opisem i uzasadnieniem dla zastosowanej podczas badań metodyki.

Podstawowe cechy wyróżniające

Porównując dokumentację geologiczno-inżynierską do innych tego typu dokumentacji z łatwością dostrzec można, że ta zawiera znacznie bardziej rozbudowaną część tekstową, jak również analityczną, graficzną i tabelaryczną. Rozszerzenie to ma szczególne znaczenie przy bardzo zaawansowanych projektach wymagających od inżynierów szczególnej ostrożności.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska sporządzona w sposób rzetelny i dokładny pozwala na analizę w fazie projektowej czynników takich jak przestrzenna zmienność warunków budowlanych, przestrzenny zasięg i miąższość gruntów słabonośnych, podłoża nośnego i gruntów antropogenicznych, rozkład hydroizobat pierwszego poziomu wodonośnego, czy też geometria stropu utworów nieprzepuszczalnych.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska zawiera ponadto analizę wpływu na inwestycję kluczowych czynników (takich jak na przykład lokalna budowa tektoniczna), a także prognozę wpływu inwestycji na środowisko oraz dokładne dane geologiczno-gospodarcze na temat danego obszaru. To właśnie dzięki tak dokładnie sporządzonym analizom możliwe jest dokładne szacowanie kosztów związanych z realizacją inwestycji oraz spełnienie wszelkich wymogów prawnych do uzyskania pozwolenia na budowę.

Dlaczego wykonujemy dokumentację geologiczno-inżynierską?

Jak zostało zaznaczone już na początku, dokumentacja geologiczno-inżynierska jest dokumentem znacznie bardziej skomplikowanym niż podstawowe badania geologiczne i skupia się na znacznie bardziej szczegółowych analizach skomplikowanych warunków gruntowych. Wykonuje się ją więc wtedy, gdy tradycyjne badania gruntowe nie przyniosłyby odpowiednich rezultatów i tym samym nie zapewniły możliwości kontynuowania inwestycji. Dokumentacja geologiczno-inżynierska pomaga spełnić wszelkie wymogi prawne dotyczące danej inwestycji, a jednocześnie służy dla projektantów jako kompleksowa pomoc w dostosowywaniu budynku do warunków gruntowych panujących na wyznaczonym terenie inwestycji.


Dokumentację geologiczno-inżynierską może wykonać Grupa Geologiczna z Wrocławia.

Przejdź do innego artykułu

Add Comment