Czy na instalację monitoringu wizyjnego trzeba mieć pozwolenie?

Monitoring wizyjny jest obecnie bardzo popularnym narzędziem, które pozwala podnieść poziom bezpieczeństwa w różnego rodzaju nieruchomościach, ich otoczeniu, ale także w przestrzeni miejskiej.

Monitoring może służyć również do kontroli towarów w magazynie czy hurtowni, a także jako monitoring wizyjny odpadów. Decydując się na instalację monitoringu wizyjnego, należy pamiętać o obowiązujących prawach dotyczących dóbr osobistych nagrywanych osób. Kamery monitoringu powinny być zainstalowane w sposób przemyślany i zgodny z panującymi przepisami.

Tylko wtedy możemy być pewni, że nie naruszymy dóbr osobistych żadnej osoby i że nasz system monitoringu wizyjnego będzie działał legalnie. Gdzie i kto może zainstalować monitoring wizyjny? Na jakie zapisy prawa należy zwrócić uwagę, instalując monitoring oraz kto może go zainstalować i jakie wymagania powinien spełniać?

Monitoring wizyjny a prawo

Monitoring wizyjny może zainstalować każdy, kto ma taką potrzebę. Instalacja takiego systemu musi jednak mieć jakiś powód np. obawy o bezpieczeństwo na terenie nieruchomości lub wewnątrz budynków. Monitoring wizyjny można stosować wyłącznie wtedy, gdy inne, mniej ingerujące w prywatność osób formy nadzoru, będą niewystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa i realizacji celów.

Należy pamiętać o tym, że instalacja monitoringu wizyjnego wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, w tym przypadku rejestracją wizerunku osób. Odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych pochodzących z monitoringu, na podstawie RODO, należy do administratora, który podejmuje decyzję o instalacji monitoringu, jego obszarze działania oraz celu, jaki ma spełniać. Istnieje także podmiot przetwarzający dane, którym może być agencja ochrony będąca operatorem systemu monitoringu.

W domach prywatnych istnieje możliwość instalacja monitoringu wizyjnego, jednak należy pamiętać, że nie może on obejmować swoim z zasięgiem innych obszarów niż teren naszej nieruchomości. Kamera umieszczona wysoko na budynku, obejmująca swoim zasięgiem sąsiednią nieruchomość lub ulicę i chodnik, będzie niezgodna z prawem, ponieważ w takim przypadku będzie ona naruszać dobra prywatne osób zamieszkujących sąsiednią nieruchomość.

Regulacje te narzucają przepisy RODO oraz Kodeks cywilny, który w art. 23 stwierdza, że „dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach”. Przepisy o ochronie danych osobowych nie mają zastosowania w przypadku, gdy monitoring zainstalowany jest na prywatnej posesji i obejmuje swoim zasięgiem wyłącznie jej obszar. 

W przypadku monitoringu wizyjnego zainstalowanego we wspólnocie mieszkaniowej również może dojść do naruszenia dóbr osobistych jej mieszkańców i innych osób. W takich miejscach powinny być zainstalowane tablice informacyjne, które informowałyby mieszkańców wspólnoty oraz inne osoby o tym, że teren, na którym się znajdują, jest monitorowany.

kamery monitoringu

Czy niezbędne jest pozwolenie oraz jakie wymagania powinien spełniać monitoring i kto może go zainstalować?

W większości przypadków pozwolenia na instalację systemu monitoringu wizyjnego nie jest potrzebne. Jednak są sytuacje, gdy jest ono wymagane w celu zapewnianie legalności monitoringu. Pozwolenie jest niezbędne np. w sytuacji, gdy osoba mieszkająca we wspólnocie mieszkaniowej chce zainstalować kamerę monitorującą obszar parkingu, na jakim stoi jej samochód.

Wtedy niezbędne będzie pozwolenie ze strony spółdzielni mieszkaniowej zarządzającej danym obszarem, a także poinformowanie innych mieszkańców o tym fakcie. Pozwolenie na instalację monitoringu wymagane jest wtedy, gdy jego zasięg obejmuje tereny, których właścicielem i zarządcą jest inny podmiot. Monitoring pracujący jedynie w obszarze naszej własnej nieruchomości lub działki, do której nie mają dostępu osoby trzecie, nie wymaga pozwolenia.

Monitoring wizyjny może zainstalować każdy, kto ma konkretny powód do tego, a inne mniej ingerujące w prywatność osób formy nadzoru nie będą wystarczające do osiągnięcia zamierzonych celów. Powinien on być zainstalowany w taki sposób, aby obszar monitorowania był ograniczony do niezbędnego minimum i nie naruszał dóbr osobistych innych osób. Monitoring może być zainstalowany także w miejscu pracy, jednak pracownicy muszą być o tym poinformowani. Tak samo w miejscach publicznych, powinna zostać zainstalowana tablica informacyjna, mówiąca, że dany obszar jest monitorowany.

Przejdź do innego artykułu