Czy meble biurowe są środkiem trwałym?

Meble biurowe obok sprzętu niezbędnego w tego rodzaju miejscu stanowią wyposażenie każdej firmy i należą do jej majątku. 

Elementy wyposażenia trwałe i funkcjonalne takie jak: krzesła, biurka, stoły, szafy, wieszaki  zapewniają komfort pracy osób zatrudnionych w firmie, a także budują jej wizerunek, dlatego właściciele przedsiębiorstw przykładają duże znaczenie również do ich nowoczesnego designu.

Meble biurowe mogą wobec tego stanowić duży majątek ze względu na pokaźne koszty ich zakupu. Czy wobec powyższego można je zaliczyć do środka trwałego, który umożliwia ich amortyzację, czyli de facto obniżenie dochodu i jednocześnie wysokości podatku?

Co to jest środek trwały?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera konkretnej definicji środka trwałego, określa jednak, jakie warunki musi spełniać majątek przedsiębiorcy, by być zaliczonym do środka trwałego, a co za tym idzie podlegać amortyzacji. Środki trwałe są składnikami majątku przedsiębiorcy wtedy, gdy ich wartość przekracza 10 tysięcy złotych.

Warunkiem zakwalifikowania majątku do środków trwałych jest również zdolność do użytkowania przez pracowników przedsiębiorstwa przez co najmniej rok. Muszą stanowić własność lub współwłasność przedsiębiorcy i być nabyte przez niego na potrzeby własnej firmy i zdatne do użycia w momencie ich nabycia oraz wykorzystywane do prowadzonej przez niego działalności, bądź oddane do użytkowania zgodnie z umową najmu, leasingu, lub dzierżawy.

Do środków trwałych zalicza się między innymi maszyny i urządzenia, nieruchomości oraz wyposażenie firmy w postaci na przykład mebli biurowych. Obowiązkiem właściciela przedsiębiorstwa jest wprowadzenie ich do ewidencji wraz ze wskazaniem ich wartości początkowej, określanej na podstawie ceny zakupu.

Co to jest amortyzacja środka trwałego?

Amortyzacją środka trwałego nazywa się rozłożenie w czasie kosztów, które poniósł przedsiębiorca na ich nabycie, jak również kosztów wynikających ze zużywania się środków trwałych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

To powoduje, że stopniowo spada ich wartość, dlatego znajduje to odzwierciedlenie w kosztach firmy, dzięki rozłożonym w czasie i regularnym odpisom amortyzacyjnym. Wydatek na zakup na przykład mebli biurowych nie jest dokonywany od razu w momencie ich nabycia, tylko wliczany jest w koszty na przestrzeni dłuższego okresu rozliczeniowego.

czy meble biurowe są trwałe

Kiedy przedsiębiorca może dokonać odpisów amortyzacyjnych?

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w pierwszym dniu kolejnego miesiąca, który następuje po miesiącu nabycia środków trwałych i przeznaczeniu ich do użytkowania, co uwiarygadnia się dokumentami stanowiącymi dowód ich zakupu lub adnotacjami na stosownych dokumentach.

Środki trwałe poddane amortyzacji powinny być wprowadzone do ewidencji tego rodzaju środków. Jeśli chodzi o termin dokonywania odpisów amortyzacyjnych, to dokonuje się tej czynności do końca miesiąca, w którym wysokość umorzenia została zrównana z wartością początkową środków trwałych, bądź w sytuacji, gdy postawiono je w stan likwidacji, sprzedano lub stwierdzono ich niedobór.

Możliwość odpisów amortyzacyjnych na zakup mebli biurowych jest niezwykle korzystną sytuacją nie tylko dla właściciela firmy, ale również dla producenta mebli biurowych.

Jakie są stawki amortyzacyjne na zakup środków trwałych – mebli biurowych?

Stawki amortyzacyjne zostały ustalone w ustawie o podatku dochodowym i pochodzą z wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych, który jest dodatkiem do tejże ustawy. Wykaz przewiduje dziesięć stawek w wysokości: 1,5%, 2,5%, 4,5%, 7%, 10%, 14%, 18%, 20%, 25%, 30%.

Środki trwałe można amortyzować za pomocą trzech metod: liniowej, degresywnej oraz jednorazowej. Spośród tych trzech najczęściej stosowana jest metoda liniowa.

Przejdź do innego artykułu